Local Faculty

Prof Rohan Siriwardana

Dr Niroshan Seneviratne

Dr Thejana Wijeratne

Dr Ranjuka Ubayasiri

Dr Charitha Weerasinghe

Dr Nilaksha Kumarasinghe

Dr Sanjeewa Garusinghe

Dr  A P Nirukshan Jayaweera

Dr Yasas Abeywickrama 

Dr Renuka Jayatissa

Dr Malaka Jayawardene

Dr Udaya Samarajeewa

Dr V Sutharshan

Dr Stravinsky Perera

Dr Keerthi Rajapaksha

Dr Duminda Ariyaratne

Dr Sanjeewa Seneviratne

Prof Mohan De Silva

Dr Amal Priyantha

Dr Kolitha Karunadasa

Dr Namantha Nandasena